Blog

Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Trình tự tiến hành họp đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Hiểu đại hội đồng cổ đông như thế nào?

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề của công ty phải được đại hội đồng cổ đông biểu quyết hoặc thông qua.

Bạn đang xem: Các bước tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm một lần. Ngoài Đại hội thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường (điều 139 Luật doanh nghiệp 2020).

2. Đặc điểm chính của đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông sẽ có các nội dung chính sau:

Điều kiện tổ chức họp

Đại hội đồng cổ đông chỉ được tổ chức khi số cổ đông dự họp chiếm trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nếu cuộc họp đầu tiên không đủ điều kiện, việc giải quyết sau đây sẽ được thực hiện theo Mục 145 Đoạn 2 và 3 của Luật Doanh nghiệp 2020:

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự kiến ​​họp lần thứ nhất. Các Điều khoản của Hiệp hội không quy định khác. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông dự họp chiếm trên 33% tổng số quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

– Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thì phải gửi thông báo mời họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự kiến ​​họp lần thứ hai. Trừ khi được quy định khác trong các điều khoản của hiệp hội. Việc triệu tập đại hội đồng cổ đông lần thứ ba không liên quan gì đến tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt. “

Địa điểm họp

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa dự họp và phải ở Việt Nam.

Người tham gia cuộc họp

Tất cả các cổ đông của công ty

Thời gian họp

Xem thêm: “Điểm mặt” 7 loại thực phẩm gây tiêu chảy cần nhớ

Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ khi điều lệ công ty quy định khác, hội đồng quản trị, nếu cần thiết, quyết định kéo dài cuộc họp thường niên, nhưng không quá 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.

Nội dung thảo luận và thông qua tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã xem xét và thông qua các vấn đề sau:

– Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

– Báo cáo tài chính hàng năm;

– Báo cáo của HĐQT về quản trị và hiệu quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;

– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc;

– Bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát, giám sát;

– Cổ tức trên mỗi cổ phần của từng loại;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2. Trình tự họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức theo trình tự sau:

Bước 1: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông tuân theo danh sách cổ đông của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn thì danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Bước 2: Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp

Xem thêm: Mấy tuần có tim thai? Tim thai bao nhiêu là tốt nhất

Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông chuẩn bị nội dung cuộc họp. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 115 Khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền kiến ​​nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được gửi bằng văn bản đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai trương, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác

Bước 3: Mời gms họp

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày họp. lâu dài

Xem thêm: Thông báo họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Bước 4: Đăng ký cổ đông tham dự đại hội

Cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp dự họp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc tham dự họp bằng các hình thức sau:

– Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp;

– Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

– Tham gia và bỏ phiếu bằng hội nghị truyền hình, bỏ phiếu điện tử hoặc các phương tiện điện tử khác;

– Gửi phiếu dự họp qua đường bưu điện, fax, email;

– Gửi phiếu bầu bằng các phương tiện khác được quy định trong Điều lệ Công ty.

BƯỚC 5: Bắt đầu và tiến hành bầu Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Bước 6: Thiết lập cuộc họp

>>Xem thêm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là nội dungTrình tự họp Đại hội đồng cổ đông. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết.

Xem thêm: [Review] Cách làm sữa chua trắng tại nhà đơn giản nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button