Blog

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Trong công ty cổ phần phải có chức danh chủ tịch. Do đó, một quyết định phải được đưa ra về việc bổ nhiệm vị trí này. Các thành viên Hội đồng quản trị họp và ra nghị quyết bầu chức danh. Các mẫu quyết định bổ nhiệm cũng giúp ghi lại và trình bày các quyết định bằng văn bản. Nắm được nội dung, hình thức và cách viết quyết định bổ nhiệm Chủ tịch công ty cổ phần.

Cơ sở pháp lý:

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hđqt

– Đạo luật công ty 2020.

Tư vấn pháp luật trực tuyếnMiễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

1. Quyết định bổ nhiệm chủ tịch ra sao?

Công ty cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Việc thành lập và hoạt động phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành.

Là mô hình kinh doanh có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư với vai trò và mục đích hoạt động khác nhau. Trong công việc nội bộ của công ty thường có những cuộc họp và những quyết định quan trọng. Đáng chú ý là việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ví dụ về quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Quyết định bổ nhiệm chủ tịch là văn bản hành chính được ban hành trong nội bộ công ty. Nó được thể hiện trong biên bản họp hội đồng thành viên và nghị quyết của hội đồng quản trị. Trong đó, đại hội quyết định bầu Chủ tịch công ty cổ phần.

Đối với công ty cổ phần đại chúng, quyết định bổ nhiệm Chủ tịch phải được công bố công khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Như vậy là thông báo rộng rãi cho những người có chức vụ, quyền hạn. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và các khoản đầu tư của công ty.

Quyết định bổ nhiệm chủ tịch sẽ theo mẫu nào?

Xem thêm: Giám đốc công ty cổ phần có được làm chủ tịch HĐQT không?

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch được sử dụng để công bố thông tin chính thức về người được đề xuất làm Chủ tịch công ty. Quyết định được đưa ra sau khi thực hiện các quy trình và thủ tục của cuộc họp hội đồng quản trị.

Chủ tịch được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Các mẫu quyết định thể hiện nội dung thông tin cơ bản của thông báo công ty, được quyết định và áp dụng trong nội bộ công ty.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là chủ tịch hội đồng quản trị.

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trịTiếng Anh Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất:

3.1. Mẫu Quyết định bổ nhiệm:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……., ngày… tháng……….

quyết định

v/vBổ nhiệm chức danh Chủ tịch

Hội đồng quản trị công ty cổ phần……

– theo luật doanh nghiệp;

Xem thêm: Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Quy tắc của chủ tịch?

– Quy định dựa trên tập đoàn……;

-Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ngày … tháng … (biên bản họp)

quyết định

Xem thêm: Mèo đi ngoài lỏng màu vàng là dấu hiệu bệnh gì?

Mục 1..Ông/Bà. Chức vụ bổ nhiệm:  …

Chủ tịch công ty cổ phần……………………………………………………………… tháng…năm…

Điều 2 Thưa ông/bà…. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của ban giám đốc công ty kể từ ngày…tháng…năm…

Điều 3 Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc, các phòng ban của công ty, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 4 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêmKhả năng ký quyết định lương thưởng cho giám đốc AG

-…….

t/m Hội đồng quản trị

(ký tên, đóng dấu)

3.2. Hướng dẫn viết quyết định bổ nhiệm:

Tiêu đề:

-Tên quốc gia, ngôn ngữ chuẩn của văn bản hành chính; điều này cần thiết để các công ty đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc pháp lý. Tất cả đồng thời đảm bảo sự nhất quán, hiệu quả trong việc trình bày, cung cấp một bố cục mạch lạc.

-Tên công ty, số quyết định; thông tin xác định trực tiếp doanh nghiệp thực hiện cuộc hẹn. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ điều hành hoạt động kinh doanh. Họ thực hiện việc quản lý, điều hành chung các hoạt động của doanh nghiệp.

– Ngày, tháng, năm ra quyết định, địa danh; địa danh thường được xác định là tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông tin hữu ích cho ngày hẹn.

– Tên quyết định, đây là quyết định bổ nhiệm chủ tịch công ty…

– Lý do quyết định bổ nhiệm:

+ Ví dụ do điều lệ công ty, theo biên bản họp hội đồng thành viên;

+ Theo tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của công ty.

Xem thêm: Chủ tịch có phải là người đại diện theo pháp luật không?

+ Nguyên tắc cơ bản của quy định: luật công ty, ra quyết định của công ty…

Những nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực và tạo cơ sở cho việc triển khai các quyết định trong thực tế. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trước hết phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Sau là đảm bảo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp và hiệu quả công việc thực tế.

Văn bản quyết định:

——Xem xét các tiêu chuẩn, năng lực,… của ứng viên, những tiêu chuẩn này trở thành cơ sở thực tế để phân tích ứng viên. Họ phải có năng lực, tính chuyên nghiệp và thực tiễn như thế nào để đảm bảo hoàn thành chức danh được bổ nhiệm.

– Nội dung bổ nhiệm: nội dung chính, đối tượng được bổ nhiệm làm chủ tịch.

+Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch.

– Thông tin về người chỉ định: Trình bày thông tin về người chỉ định một cách chi tiết chính xác.

+ Nhận dạng từ thông tin cá nhân: bao gồm họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số thẻ căn cước công dân/thẻ căn cước nhân dân, ngày cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi thường trú.

Xem thêm: Chủ tịch có được ký hợp đồng lao động không?

+ Thông tin về chức vụ, chức danh nắm giữ trong doanh nghiệp.

Xem thêm: 15 loại trái cây tốt nhất cho bà bầu: Phần 1

– Quyền và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm làm Chủ tịch công ty cổ phần.

– Chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tác động của các quyết định.

Kết thúc:

– Chữ ký của đại diện ban giám đốc công ty.

– Con dấu công ty.

– Nơi nhận quyết định.

4. Giám đốc là gì?

Theo quy định tại Điều 156 “Luật Doanh nghiệp” 2020, quy định về chủ tịch hội đồng quản trị như sau:

Xem thêm: Giám đốc công ty TNHH có được làm chủ tịch không?

– Chủ tịch do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Vì vậy, những đối tượng này trước hết phải là thành viên hội đồng quản trị.

– Chủ tịch công ty đại chúng, công ty cổ phần quy định tại điểm b Điều 88 khoản 1 của luật này không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc. Nhằm xác lập các nhiệm vụ, quyền hạn độc lập trong tổ chức, quản lý, điều hành doanh nghiệp, không chồng chéo. Các chức vụ quản lý phải được phân bổ-phối hợp đồng thời giám sát hiệu quả việc thực thi quyền hạn của mình.

-Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Xây dựng quy trình hội đồng, kế hoạch làm việc.

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp; triệu tập, điều hành và chủ tọa các cuộc họp hội đồng.

+ Tổ chức thông qua nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị.

+ Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị.

+ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm: Chủ tịch công ty mẹ có được làm chủ tịch công ty con không?

+ Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại luật này và điều lệ công ty.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch được pháp luật quy định rõ ràng. Từ đó, điều lệ công ty có thể quy định các quyền và nghĩa vụ này dựa trên hoạt động của công ty.

5.Điều kiện trở thành cthĐqt:

5.1. Thứ nhất: đáp ứng các yêu cầu chung đối với thành viên hội đồng quản trị:

– Căn cứ Điều 18(2) Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện xác định bao gồm:

+ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không tồn tại khi chưa được phép quản lý doanh nghiệp.

+ là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty (trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác).

Thành viên hội đồng quản trị của một công ty cũng có thể là thành viên hội đồng quản trị của công ty khác.

+ Đối với công ty con mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn đăng ký của công ty thì thành viên hội đồng quản trị không được là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi. , con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, em ruột, chị dâu, giám đốc và những người khác giữ chức danh quản lý công ty không được là người thân thích của người quản lý. quyền quản lý công ty của công ty mẹ.

Luật quy định các điều kiện bảo đảm cho việc xác định người được bổ nhiệm giữ chức vụ. Đưa ra lý do bảo đảm năng lực, trình độ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của người do Hội đồng bầu.

Xem thêm:Trường hợp bị cách chức phó giám đốc công ty

5.2. Thứ 2: Chủ tịch do hội đồng quản trị bầu:

Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Cá nhân có đủ năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm để lãnh đạo, quản lý chung.

Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty. Trừ công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc điều lệ công ty có quy định khác. Nhằm phân công và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của các chức danh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xem thêm: Uống bia có tốt không? Uống bia thế nào tốt cho sức khỏe?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button